Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 58/KH-UBND Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022 05/04/2022 Phó Chủ tịch Lê Quang Tiến
2 441/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 31/03/2022 Vũ Đức Đam
3 12/NQ-HĐND Về việc điều chỉnh Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 31/03/2022
4 350/QĐ-BTTTT Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022 24/02/2022 Nguyễn Mạnh Hùng
5 Thông tư 31/2021/TT-BTTTT Thông tư 31/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà báo 31/12/2021
6 Quyết định số 1994/QĐ-TTg Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020-2025 26/11/2021 Vũ Đức Đam
7 142/KH-UBND Kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới, dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 20/08/2021 Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
8 25/2021/QH15 Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 28/07/2021 Vương Đình Huệ
9 1348/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án phát triển thông tin cơ sở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025 29/04/2021
10 1347/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt Đề án Phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 -2025 29/04/2021 Lê Quang Tiến
11 42/2020/TT-BTTTT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản 31/12/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
12 154/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(Đã hết hiệu lực)

31/12/2020 Nguyễn Xuân Phúc
13 41/2020/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san 24/12/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
14 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT Thông tư 39/2020/TT-BTTTT quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông 24/11/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
15 33-CT/TU Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 25/09/2020 Nguyễn Thanh Hải
16 135A Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên 26/07/2020 Đỗ Xuân Hòa
17 Quyết định 133A/QĐ-STTTT Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên 24/07/2020 Đỗ Xuân Hòa
18 số 15/2020/TT-BTTTT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay 09/07/2020 Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
19 Số 1003/QĐ-BTTTT Phê duyệt bổ sung dự án ''Xây dựng Chính phủ điện tử ( Giai đoạn 1) thuộc Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông 15/06/2020 Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn
20 Số 12/2020/TT-BTTTT Thông tư hướng dẫn chi phí thuê dịch vụ Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí 29/05/2020 Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9110

Tổng truy cập: 5990354

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn