Thứ Bẩy,20/10/2018, 10:56 GMT +7
 
 

Liên kết Skip portlet Portlet Menu

 
 

Thống kê truy cập Skip portlet Portlet Menu

Tổng số lượt truy cập: 3736412

Số người đang trực tuyến: 172

 

Chi tiết tin Skip portlet Portlet Menu

Điểm mới trong đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
17/11/2017 02:57 PM

Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động thường xuyên định kỳ được tiến hành tại các cơ quan, đơn vị trong các cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức là hoạt động thường xuyên định kỳ được tiến hành tại các cơ quan, đơn vị trong các cơ quan, đơn vị. Kết quả đánh giá là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Kể từ năm 2015, khi Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2015, hoạt động đánh giá cán bộ, công chức, viên chức đã được tiến hành theo trình tự rõ ràng, cụ thể hơn. Sau 02 năm triển khai thực hiện, để khắc phục những hạn chế và phát huy tối đa hiệu quả hoạt động đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, ngày 27/7/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017). Theo đó, công tác đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 sẽ có nhiều điểm mới:

Thứ nhất, thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải được tiến hành trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Quy định này đã làm rõ vai trò, ý nghĩa của việc tổ chức đánh giá và phân loại là bước tiền đề quan trọng và cơ bản bắt buộc phải thực hiện trước trong quy trình bình xét thi đua, khen thưởng.

Thứ hai, quy định về việc đánh giá, phân loại cấp phó. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại biên bản cuộc họp đóng góp ý kiến tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị và văn bản đóng góp ý kiến Cấp ủy đảng cùng cấp, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm; trường hợp theo phân cấp quản lý cấp phó không do mình bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại biên bản cuộc họp đóng góp ý kiến tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị và văn bản đóng góp ý kiến Cấp ủy đảng cùng cấp, có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình.

Thứ ba, sửa đổi tiêu chí đánh giá phân loại viên chức mức hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ. Theo Nghị định số 88/2017/NĐ-CP, bỏ tiêu chí “Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận” khi đánh giá viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, việc đánh giá viên chức đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới cần đáp ứng tiêu chí về công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong thực hiện công tác chuyên môn và được cấp có thẩm quyền công nhận.Việc loại bỏ tiêu chí trên là phù hợp và mang tính chất động viên, khuyến khích đối với viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghề nghiệp.

Thứ tư, đánh giá, phân loại dựa trên khối lượng công việc thực hiện được. Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định rõ, căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, trong đó phải tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với các quy định. Theo đó, việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải được thực hiện trên cơ sở khối lượng công việc thực hiện theo nhiệm vụ được phân công so với khối lượng công việc chung của đơn vị. Đồng thời, quy định linh hoạt và mở rộng hơn khi Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được cụ thể hóa các tiêu chí đánh giá sao cho phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình nhằm đảm bảo việc đánh giá phản ánh đúng thực chất, hiệu quả công tác mà cá nhân được giao đảm nhận.

 

Phương Trinh

 

Thông tin chuyên ngành

 

Thư điện tử

 
 
Đăng nhập