Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 107/KH-UBND Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2025 01/01/2188 Vũ Hồng Bắc
2 42/2020/TT-BTTTT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản 31/12/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
3 154/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(Đã hết hiệu lực)

31/12/2020 Nguyễn Xuân Phúc
4 41/2020/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san 24/12/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
5 Thông tư 39/2020/TT-BTTTT Thông tư 39/2020/TT-BTTTT quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông 24/11/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
6 33-CT/TU Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 25/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 25/09/2020 Nguyễn Thanh Hải
7 số 15/2020/TT-BTTTT Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay 09/07/2020 Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
8 Số 12/2020/TT-BTTTT Thông tư hướng dẫn chi phí thuê dịch vụ Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí 29/05/2020 Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
9 9/2020/TT-BTTTT Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh 24/04/2020 Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng
10 06/2020/TT-BTTTT Thông tư ban hành Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu 03/04/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
11 16/CT-TTg Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 31/03/2020 Nguyễn Xuân Phúc
12 26/NQ-CP Ban hành Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 05/03/2020 Nguyễn Xuân Phúc
13 3974/CV/BTGTU Công văn số 3974/CV/BTGTU ngày 3/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thông tin đối ngoại về thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước 03/03/2020 Hoàng Anh Trung
14 25/2020/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. 28/02/2020 Nguyễn Xuân Phúc
15 04/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin. 24/02/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
16 03/2020/TT-BTTTT Thông tư quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. 24/02/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
17 10/2020/TT-BTC Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. 20/02/2020 Trần Văn Hiếu
18 07/KH-VPĐP Kế hoạch Triển khai thực hiện "Đề án mỗi xã một sản phẩm" tỉnh Thái Nguyên, năm 2020 07/02/2020 Trần Nho Hưởng
19 01/2020/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản 07/02/2020 Nguyễn Mạnh Hùng
20 396/CĐ-BVHTTDL tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona gây ra trong các hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. 03/02/2020 Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3958

Tổng truy cập: 3105448

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn