Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản

21-02-2020 15:57

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.

Thông tư quy định chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính trong hoạt động xuất bản; trách nhiệm tổ chức tập huấn và bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm. Đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP và Thông tư này, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời, Sở chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật trong các lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tại địa phương.

Đối với lĩnh vực xuất bản, Thông tư hướng dẫn việc ký duyệt bản thảo hoàn chỉnh trước khi đưa in; trình tự, thủ tục, cách thức thu hồi, cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập; nội dung cơ bản của hợp đồng liên kết; quản lý số xác nhận đăng ký xuất bản; phương thức đăng ký xuất bản qua mạng Internet; hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh; hướng dẫn việc ghi thông tin trên xuất bản phẩm; thủ tục nộp xuất bản phẩm lưu chiểu và nộp xuất bản phẩm cho Thư viện Quốc gia Việt Nam. Về lĩnh vực in xuất bản phẩm, Thông tư quy định thủ tục cấp lại, đổi, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; việc lưu giữ và quản lý hồ sơ nhận in xuất bản phẩm. Đối với lĩnh vực phát hành, Thông tư quy định chi tiết về trình tự, thủ tục đăng ký, thông báo, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản; hồ sơ, cách thức đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh; việc thẩm định xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh có dấu hiệu vi phạm pháp luật...

Về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử, Thông tư quy định giải pháp kỹ thuật kiểm soát bản quyền số; trách nhiệm thẩm định đề án và xác nhận đăng ký hoạt động; việc định dạng số đối với xuất bản phẩm điện tử, xuất bản phẩm điện tử nộp lưu chiểu dưới dạng bản ghi trong thiết bị lưu trữ dữ liệu hoặc nộp lưu chiểu qua mạng Internet.

Thông tư ban hành kèm theo 01 phụ lục gồm 53 mẫu, biểu mẫu để  áp dụng thống nhất trong hoạt động xuất bản.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2020, Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 và Thông tư số 42/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 hết hiệu lực kể từ ngày 01/4/2020./.

Chi tiết văn bản đính kèm: /documents/1470685/0/01TT2020.PDF/09063ee2-9878-4ff1-b07f-18775486920f

                                                                                                  Phạm NhungThống kê truy cập

Đang truy cập:842

Tổng truy cập: 887010

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tình Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn