Quy định về quản lý, khai thác, Trung tâm dữ liệu tỉnh Thái Nguyên

15-12-2020 17:07

Ngày 01/12/2020, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên. Quy chế này áp dụng đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Dữ liệu.

Phòng máy chủ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên (ảnh Thu Trang)

 

Quy chế quy định 9 nguyên tắc về quản lý, vận hành và khai thác Trung tâm Dữ liệu. 1- Tuân thủ các nguyên tắc, bảo đảm cơ sở hạ tầng và hệ thống thông tin phục vụ ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin theo Luật Công nghệ thông tin; 2- Bảo đảm các yêu cầu về an toàn thông tin theo Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng và các văn bản pháp lý hiện hành; 3- Việc thiết lập, vận hành hệ thống quản lý An toàn thông tin (ISMS) đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001: 2013 về quản lý bảo mật thông tin; 4- Việc duy trì, vận hành, nâng cấp Trung tâm Dữ liệu tỉnh phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với Trung tâm Dữ liệu và phù hợp với Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Thái Nguyên; 5- Việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số không chứa thông tin bí mật nhà nước của Trung tâm Dữ liệu phải tuân thủ theo Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ quy định về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 6- Việc chia sẻ dữ liệu số chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước được thực hiện theo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản pháp lý hiện hành; 7- Các tổ chức, cá nhân sử dụng các dịch vụ của Trung tâm Dữ liệu phải tuân thủ các quy định chung về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động trên tài khoản truy cập của mình; 8 - Đơn vị quản trị, vận hành Trung tâm Dữ liệu sử dụng, quản lý tài sản theo đúng các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng tài sản công và được phép triển khai cung cấp các dịch vụ gia tăng được cho phép quy định nhưng phải dựa trên cơ sở đảm bảo khai thác an toàn, hiệu quả hạ tầng Trung tâm Dữ liệu hiện có; 9 - Kinh phí ngân sách nhà nước thường xuyên hàng năm bảo đảm cho công tác duy trì, quản lý, vận hành Trung tâm Dữ liệu thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị quản trị, vận hành Trung tâm Dữ liệu: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh về việc quản lý, vận hành sử dụng Trung tâm dữ liệu đảm bảo ổn định, liên tục, an toàn bảo mật thông tin, quản lý tài sản,… theo đúng quy định.

Quy chế có 4 Chương và 27 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2020./.

                                                                                        Thu Trang  Thống kê truy cập

Đang truy cập:3395

Tổng truy cập: 2315435

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn