Công tác thông tin và truyền thông Thái Nguyên Năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

03-12-2018 13:16

    Năm 2018, thực hiện nội dung chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Thái Nguyên, ngành thông tin và truyền thông Thái Nguyên đã tập trung nỗ lực, quyết tâm thực hiện toàn diện, mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 đã đề ra, cụ thể:
 
    Về công nghệ thông tin và điện tử: Hệ thống thư điện tử dùng chung tỉnh Thái Nguyên @thainguyen.gov.vn hiện đã cấp và đang vận hành, duy trì gần 9000 tài khoản thư điện tử cho toàn bộ, cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh với; Dung lượng mỗi hòm thư được cấp có kích thước tối đa 5Gb; kích thước tập tin tối đa cho phép đính kèm trong hệ thống thư điện tử dùng chung của tỉnh là 20MB. Ứng dụng quản lý văn bản và điều hành công việc, trao đổi, liên thông văn bản điện tử có chữ ký số, đến tháng 8 năm 2018 hệ thống đã sẵn sàng liên thông trao đổi văn bản với 31 sở, ban, ngành, 09 huyện, thành phố, thị xã và 180 xã phường thị trấn; tích hợp chữ ký số trên hệ thống phần mềm quản lý điều hành văn bản đi đến và điều hành công việc để sẵn sàng sử dụng trao đổi văn bản điện tử có pháp lý như văn bản giấy. Kết quả trao đổi văn bản điện tử dự ước đến hết tháng 12/2018: tổng số văn bản điện tử được gửi/nhận trên toàn tỉnh đạt gần: 800.000 văn bản điện tử (giữa 989 đơn vị toàn tỉnh bao gồm cả khối Đảng, các phòng ban đơn vị thuộc UBND các huyện); thực hiện triển khai cung cấp dịch vụ và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3,4 trực tuyến trên môi trường mạng với Tổng số dịch vụ hành chính công trên toàn tỉnh đạt 1700 dịch vụ.
 
    Công tác đảo đảm an toàn thông tin mạng được Sở Thông tin và Truyền thông (Sở TT&TT) tập trung thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng của toàn bộ hệ thống thông tin tỉnh Thái Nguyên trong năm 2018, không để xảy ra sự cố mất dữ liệu nghiêm trọng nào. Với nhiệm vụ chuyên trách về Công nghệ thông tin, Sở TT&TT Chỉ đạo tổ chức trực vận hành hệ thống Email, Portal, TSL; Tổ chức và duy trì cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở theo quy định; Điều hành và phối hợp vận hành duy trì hệ thống giao ban điện tử trực tuyến; Hướng dẫn các cơ quan đơn vị tổ chức triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; bảo đảm an toàn an ninh mạng; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
 
    Tổng số doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh vực Công nghệ thông tin và điện tử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2018 ước đạt 450 doanh nghiệp, tăng 15 doanh nghiệp so với năm 2017, trong đó có 95 doanh nghiệp FDI. Tổng số lao động toàn ngành đạt gần 100 nghìn lao động, tăng 10% so với năm 2017. Tổ chức triển khai Quy hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và điện tử tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, theo đó chủ yếu các hoạt động nghiên cứu, chuẩn bị các nội dung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục xây dựng, thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Thái Nguyên; Triển khai chương trình hành động sẵn sàng tiếp cận với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Công nghiệp công nghệ thông tin và điện tử tiếp tục phát triển ổn định, đảm bảo giá trị tăng trường bình quân hàng năm.
 
    Về Bưu chính, viễn thông: Sở TT&TT thực hiện quản lý gần 400 đại lý internet được cung cấp bởi 3 đơn vị chính Chi nhánh Viettel Thái Nguyên, Viễn Thông Thái Nguyên và FPT Thái Nguyên. Sở đã thẩm định và cấp hơn 50 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho các chủ điểm cá nhân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở TT&TT làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện kế hoạch Triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; thực hiện hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo; phối hợp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới lĩnh vực thông tin và truyền thông. Công tác QLNN về tần số vô tuyến điện được nâng cao; Phối hợp và tham gia Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo thông tin liên lạc, hỗ trợ sự điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước. Công tác quản lý bưu chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thường xuyên. Hiện nay toàn tỉnh có 11 đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính. Mạng  bưu chính phổ biến sâu rộng với 127 điểm Bưu điện văn hóa xã và 84 điểm phục vụ đang hoạt động. Trong năm 2018 có 4 đơn vị mới tham gia cung cấp dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý nhà nước về bưu chính được thắt chặt, chất lượng dịch vụ được nâng cao.
 
    Về báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại: Kết quả công tác quản lý nhà nước về thông tin, truyền thông được tăng cường, đảm bảo đúng định hướng; hoạt động quản lý báo chí đã thường xuyên theo dõi thông tin về Thái Nguyên, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, giải quyết và trả lời các cơ quan báo chí theo quy định; tuyên truyền kịp thời và toàn diện các mặt đời sống xã hội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, những giá trị lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp. Sở TT&TT đã ban hành Kế hoạch truyền thông về nông thôn mới thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 năm 2018; Triển khai dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững  giai đoạn 2016-2020; Và tiếp tục xây dựng Kế hoạch truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019-2020.
 
Nhìn chung năm 2018, công tác thông tin và truyền thông đã đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra, góp phần vào thực hiện thắng lợi chung các nhiệm vụ chính trị, kính tế, xã hội của tỉnh; là tiền đề để tiếp tục thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.
 
Năm 2019, ngành Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên tập trung phấn đấu hoàn thành tốt một số nhiệm vụ sau:
1- Tiếp tục tăng cường tham mưu công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để thực hiện và đưa Nghị Quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Nghị Quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các chính sách, chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 của tỉnh và của Chính phủ vào cuộc sống.
2- Tham mưu ban hành và công bố các quy hoạch, kế hoạch, đề án của ngành thông tin và truyền thông; tạo cơ sở khoa học, pháp lý và căn cứ để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển trong giai đoạn 2016-2020.
3- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Công nghệ thông tin tập trung trong cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên; Thực hiện kết nối liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành giữa tỉnh với Chính phủ và các cấp. Thực hiện tốt việc tổng hợp kết quả xử lý công việc, hồ sơ của các cơ quan, đơn vị trên hệ thống quản lý văn bản, thư điện tử và các dịch vụ công trực tuyến làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Sở, Ngành, địa phương.
4- Tăng cường thực hiện công tác bảo đảm an toàn, có phương án ứng phó, khắc phục kịp thời sự cố mất an toàn thông tin, an ninh mạng.
5- Định hướng công tác thông tin, truyền thông vào việc tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và nhà nước; định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; thực hiện vai trò phản biện xã hội để có biện pháp kịp thời xử lý những tồn tại, vướng mắc gây bức xúc trong nhân dân và cộng đồng xã hội. Chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tăng cường năng lực tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại. 
6- Tăng cường chỉ đạo, nâng cao năng lực hoạt động của hạ tầng kỹ thuật tập trung tỉnh Thái Nguyên để phục vụ các cơ quan nhà nước nói riêng và người dân, tổ chức nói chung tốt hơn; các hệ thống dùng chung hoạt động ổn định, thông suốt đáp ứng kịp thời sự chỉ đạo; điều hành của UBND tỉnh và các cấp, các ngành.
7- Phát triển thị trường bưu chính hoạt động sôi động, cạnh tranh lành mạnh, tăng cường hiện đại hóa để thúc đẩy phát triển các dịch vụ bưu chính mới phục vụ cho thương mại điện tử và chính phủ điện tử. Quản lý chặt chẽ thuê bao di động trả trước; giá và chất lượng dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ 4G; việc cung cấp dịch vụ nội dung trên môi trường mạng.
8- Đẩy mạnh và tăng cường quản lý nhà nước về nội dung thông tin trên báo chí, phát thanh, truyền hình, cổng/trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin phục vụ phát triển kinh tế xã hội ổn định và bền vững.
9- Đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 tích hợp trên cổng dịch vụ công của tỉnh và quốc gia phục vụ người dân và doanh nghiệp.
10- Tiếp tục đẩy mạnh việc gửi và nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (không phân biệt cấp độ hành chính)./.
Vũ Quốc Thạnh – Giám đốc sở TT&T


Thống kê truy cập

Đang truy cập:1483

Tổng truy cập: 1197893

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083.655.369 - Fax: 02083.655.336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn