Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh

13-01-2020 15:28

        Ngày 31/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh. Các chức năng, tính năng kỹ thuật được quy định trong Thông tư này là cơ bản và tối thiểu phải có. Ngoài ra, các Bộ, tỉnh có thể yêu cầu thêm chức năng, tính năng khác khi xây dựng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử để đáp ứng yêu cầu sử dụng và đặc thù của mình.

        Theo đó, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ tại Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP.

Đối với Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh có cấp độ 3 trở lên, yêu cầu phải triển khai phương án giám sát theo quy định của pháp luật trước khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin trước khi đưa hệ thống vào vận hành, khai thác sử dụng và định kỳ kiểm tra, đánh giá hoặc đột xuất khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

        Ngoài ra, Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh còn phải đáp ứng 26 tiêu chí được quy định cụ thể tại Phụ lục V của Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT như giao diện với người sử dụng đầu cuối dựa trên nền tảng web, hỗ trợ người sử dụng cuối sử dụng thiết bị cầm tay thông minh; dễ dàng tìm thấy dịch vụ; dễ dàng tìm được dịch vụ bằng các công cụ tìm kiếm phổ biến và  25 tiêu chí cụ thể quy định tại Phụ lục II Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT thuộc các nhóm tiêu chí như: Quản lý danh mục thủ tục, hồ sơ, biểu mẫu; Tiếp nhận và xử lý hồ sơ; Báo cáo thống kê; Quản lý hồ sơ, tài liệu; Quản lý danh mục; Quản trị người sử dụng; Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ thủ tục hành chính; Điều hành, tác nghiệp; Các tiện ích; Liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời phải tuân thủ theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính phủ điện tử cấp Bộ/Kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

       Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2020, thay thế Quyết định 1697/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật trong xây dựng Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử (Phiên bản 1.0). Đồng thời quy định các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉnh sửa, nâng cấp Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cho phù hợp với các tiêu chí quy định tại Thông tư này bảo đảm tuân thủ các yêu cầu về Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp Bộ, cấp tỉnh trong vòng 06 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành./.

 

                                                                                                                                                     Phương NgaThống kê truy cập

Đang truy cập:432

Tổng truy cập: 888925

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH THÁI NGUYÊN

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Xuân Hòa - Giám đốc

Địa chỉ: số 5, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tình Thái Nguyên

Điện thoại: 02083,655,369 Fax: 02083,655,336 - Email: sotttt@thainguyen.gov.vn